انواع قالب

- Dec 03, 2016-

قالب است بسیاری از بیشتر phyletic با توجه به هدف و فرایند ماشینکاری را می توان به تقسیم: پردازش (1) از قالب های فلزی. (2) پردازش و متالورژی پودر، نه از فلز قالب. از جمله قالب های پلاستیکی (مانند دو رنگ قالب، قالب و اکستروژن، و غیره) لاستیک قالب و قالب متالورژی پودر و غیره. با توجه به ویژگی ساختار هواپیما می میرند و مرگ حفره قالب با فضا می توان به تقسیم. قالب قطعه به طور کلی واحد و دسته های کوچک تولید می شوند.


یک جفت:کیک جام چیست؟ بعدی:بررسی اجمالی از قالب