ویژگی سینی

- Dec 03, 2016-

1، آنتی استاتیک، مقاومت سطحی 10 6 تا 9 10 قدرت

2 هدایت، مقاومت سطحی 10 قدرت 6 زیر

3 عایق، سطح مقاومت در 10 12 بیش از قدرت


یک جفت:قالب هدف سیلیکا ژل بعدی:ویژگی سینی