ویژگی های قالب سیلیکون

- Dec 03, 2016-

(1) قالب سیلیکون لاستیک عملکرد عامل خوب است.

(2) از تحرک بهتر سیلیکون کم ویسکوزیته آسان به کار گیرند.

(3) سیلیکون لاستیک انقباض به عنوان کوچک که ممکن است.

(4) استحکام کششی بهتر از لاستیک سیلیکونی.

(5) برای تغییر شکل قالب سیلیکون.

(6)سیلیکون لاستیک سختی به مناسب برای محصولات.

(7)درجه حرارت بالا مقاوم در برابر، نورد بیش از بیش، طول عمر، بهتر، مقاوم در برابر اسید و قلیایی مقاوم در برابر پیری.


یک جفت:دستکش سیلیکون بهتر محافظت از دست بعدی:قالب ساختار ژل سیلیکا