معرفی مختصر در مورد سینی

- Dec 03, 2016-

استاتیک محموله پالت چوبی را به وسیله نقلیه پویا کالا، نوع محموله پلت فرم پلت فرم، و فعال و یا تلفن همراه است.

حتی اگر کالا بر روی زمین از دست می دهد انعطاف پذیری یک بار لود شده بر روی پالت بلافاصله فعالیت، به دست آورد چرا که کالا در پالت، در هر زمان در حالت آماده حرکت بسته بندی شده را می توان به انتقال تبدیل به جریان انعطاف پذیر کالا،. در سینی به عنوان ابزار اساسی پویا بارگذاری و تخلیه مواد و روش ها، سینی نامیده می شود.


یک جفت:ویژگی سینی بعدی:روش ساخت کیک