تعریف نارنجک دستی

- Dec 03, 2016-

1، تجهیزات، پرتاب بمب های کوچک با دست بعضی ها با چوب و درمان;

2، یکی از ورزشکاران و ميدانی استفاده دستگاه پرتاب شکل با قبضه نظامی با چوب و درمان.

3، سواری ورزشی, ورزشکاران پس از اجرا به پرتاب نارنجک از ورزش.


یک جفت:مشخصه اصلی قبضه بعدی:نه