طبقه بندی لاستیک سیلیکونی

- Dec 03, 2016-

تولید کنندگان لاستیک سیلیکون به طور کلی ده ها یا حتی صدها تن از گونه های تجاری، با توجه به ویژگی های محصول و تعداد بیشتری استفاده می کند، وجود دارد همچنین با توجه به راه ساختار سولفید و شیمیایی طبقه بندی شده. با توجه به دمای پخت لاستیک سیلیکونی به دمای بالا حرارت زیاد لاستیک سیلیکون و لاستیک سیلیکونی RTV تقسیم می. از بسته بندی فرم جزء تک، دو جزء لاستیک سیلیکونی RTV می توان به تقسیم. با توجه به درجه پلیمریزاسیون سیلیکونی نوع اختلاط نیز به لاستیک سیلیکون و لاستیک سیلیکون مایع تقسیم می.


یک جفت:برنامه دمای اتاق روکش سیلیکونی بعدی:شرح های سیلیکونی