ویژگی اساسی سخنران

- Dec 03, 2016-

(1) سخنران دو ترمینال سرب (دو)، هنگامی که استفاده از سخنران واحد تنها دو قطب مثبت و منفی جای گذاری، بیش از سخنران در همان زمانی که با استفاده از دو زمان پین قطب است.

(2) سخنرانان کاسه کاغذ، رنگ آن معمولا سیاه و سفید است.

(3) سخنران مانند گرد و مربع و بیضی شکل چند گروه.

(4) آهنربا در پشت بلندگو کاغذ مخروط بلندگو بیرونی مغناطیسی با فلز با پیچ گوشتی به آهنربا را لمس کنید که آنها احساس وجود مغناطیسی است; بلندگو مغناطیسی در داخل وجود دارد بدون این نوع احساس، اما پیچ در داخل پوسته.

(5) سخنرانان در پانل دستگاه و یا بلندگو.


یک جفت:انواع بلندگو بعدی:اصل ساختار توپ نقطه قلم