بررسی اجمالی از توپ نقطه قلم

- Dec 03, 2016-

Ball-point قلم، توپ نقطه قلم)، و یا قلم، استفاده از جوهر خشک ضخیم، تکیه بر چرخش رایگان فولاد توپ در مکتوب کردن انتقال به کاغذ در ابزار نوشتن. خودکار ساختار ساده، نوشتن روغنکاری، حمل آسان و استفاده برای کپی و غیره، بنابراین، هستند آماده استفاده دانش آموزان از مدرسه به اداره غیر نظامی و دیگر مردم از تمام طبقات مناسب برای است.

خودکار استفاده از چرخش کوچک دور قلم مهره، نوک قلم قلم را از برنج و فولاد یا تنگستن کاربید می تواند به انتشار جوهر بر روی کاغذ در هنگام نوشتن ساخته شده است. خودکار با پیشینیان خود، قلم نی، قلم پر، قلم فلزی، قلم قلم و چشمه.


یک جفت:توپ دور قلم مهره چیست؟ بعدی:مشخصه اصلی قبضه